تاریخچه کتابخانه:

کتابخانه دانشکده پرستاری سنقر در سال 1392 با هدف خرید و گردآوری منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریات ادواری و اسناد) تأسیس شده ست فضای آن حدودا 80 متر مربع می باشد. دارای مخزن کتاب  سالن مطالعه مستقل برای خانم ها و آقایان که ظرفیت استفاده همزمان 40 نفر را دارد و دارای واحد IT باظرفیت استفاده همزمان 10 نفر برای دانشجویان وپرسنل این دانشکده می باشد . این مرکز زیر نظر کتابخانه مرکزی دانشگاه اداره می گردد .

اهداف کتابخانه:

 -سفارش کلیه مواد آموزشی (کتاب، نشریات ادواری، مدارک و اسناد)بصورت چاپی و الکترونیکی. و ارسال آن به کتابخانه مرکزی و یا خرید توسط خود دانشکده 1 -انجام خدمات فنی، سفارش ، فهرستنویسی و آماده سازی کتب، اسناد و....

معرفی کتابخانه:

واحدهای مختلف کتابخانه:

-واحد فهرست نویسی و آماده سازی.

-واحد مخزن کتب.

-واحد میز امانات

-واحد پایگاه عرضه اطالعات.

-سالن مطالعه

چشم انداز:

تقویت آموزش، پژوهش و فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه و حمایت از تلاشهای دانشگاه در جهت ارتقاء سالمت، از طریق تهیه، توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و اطالعات علمی مورد نیاز جامعه دانشگاهی و مدیریت بهره برداری از منابع علمی است .

جامعه استفاده کننده:

     گروههای زیر می توانند به عضویت کتابخانه درآیند:

    اعضای هئیت علمی شاغل، دانشجویان ، کارکنان رسمی و قراردادی، با ارائه معرفی نامه از معاونت آموزشی به همراه یک قطعه عکس و تکمیل فرم عضویت

    2ـ استفاده کننده از مجموعه کتابخانه در محل کتابخانه :

    اعضاء هئیت علمی شاغل، بازنشسته، محققان ، دانشجویان و کارکنان دانشکده و مراکز وابسته به دانشگاه با ارائه مدرک شناسایی معتبر مجاز به استفاده از منابع کتابخانه درسالن مطالعه می باشند .

    تعداد و مدت امانت کتاب :

    هیئت علمی                     10 جلد                           30 روز

    دانشجو                          3 جلد                             15 روز

    کارمند                            3 جلد                             15 روز

    * مدت امانت کتابهای پر مراجعه و یا درسی بنا به تشخیص مسئول بخش امانت و طبق خط مشی جاری کتابخانه ممکن است تقلیل یابد .

اساسنامه کتابخانه دانشکده:

کتابخانه از نظر مسائل کتابداری زیر نظر کتابخانه مرکزی می باشد و خدمات فنی، خرید و سفارش مواد آموزش آن توسط کتابخانه مرکزی انجام میگیرد. و از نظر اداری و مالی زیر نظر واحد مربوطه میباشند.

وظایف این کتابخانه به شرح زیر است:

-حفظ و نگهداری مجموعه مواد آموزشی

-امانت کتاب و عضوگیری بر اساس مقررات کتابخانه

-نگهداری و محافظت از تجهیزات کتابخانه

-منعکس کردن پیشنهادات ارائه شده به کتابخانه مرکزی

-تهیه لوازم دفتری و مواد مصرفی از دانشکده

-رسیدگی به نظافت کتابخانه و اداره داخلی آن.

-انجام امور داخلی کتابخانه )دریافت کتاب از کتابخانه مرکزی و یا خرید توسط مرکز، ثبت و مهر و آماده سازیهای الزم، تنظیم و قرار دادن کتابها در محل خود، بایگانی برگههای کتاب، مکاتبات داخلی در ارتباط با دانشکده و کتابخانه مرکزی( کتابخانه دانشکده با توجه به مقررات و ضوابط زیر نسبت به خدمات کتابخانه اقدام مینمایند.

-کلیه کارکنان اداری، آموزشی و فنی مرکزو دانشجویان پرستاری میتوانند طی فرم رسمی کتابخانه از طرف واحد مسئول مربوطه در دانشکده جهت عضویت معرفی شوند.

-ساعت کار کتابخانه به صورت اداری می باشد.

-دانشجویان برای استفاده از کتاب در کتابخانه ملزم به ارائه کارت دانشجویی خود هستند اما جهت بیرون بردن کتاب کارت عضویت کتابخانه الزم است.

-معرفی کسانی که بصورت مأمور یا مدت زمان معینی در مرکز میپردازند قید مدت زمان مأموریت برای واحد معرفی کننده الزامی است.

-افرادی که عضو دانشکده نیستند تنها با معرفی کتبی رئیس دانشکده برای کتابخانه میتوانند از کتابخانه استفاده نمایند )معرف شخصاً ضامن و مسئول کتابهائی است که شخص معرفی شده به امانت میگیرد.

-هنگامی که یکی از اعضاء کتابخانه بهر عنوان )فارغ التحصیل شدن، شروع تعطیالت تابستانی اشتغال، مأموریت، بازنشستگی، پایان مأموریت، بورسیه( بطور موقت یا دائم رابطهاش با دانشکده قطع میگردد، واحد معرفی کننده عضو مؤظف است قبل از انجام هر گونه اموری برگه تسویه حساب رسمی را از کتابخانه تقاضا نماید. در غیر اینصورت واحد معرفی کننده مسئول تهیه کتاب یا موادی است که عضو عودت نداده است.

پس از تسویه حساب عضو با کتابخانه کارت عضویت باطل میگردد.

-اعضاء هیئت علمی میباید چند روز قبل از شروع ترم کتابهای مرجع ـ رفرنس خود را به کتابخانه اعلام نمایند تا بخش امانت کتاب نسبت به جمعآوری و نگهداری آنها در بخش رزرو اقدا نماید.

-مجالت و روزنامهها و کتابهای مرجع )دائرهالمعارف، فرهنگها، دانش بشر( تنها در سالن کتابخانه قابل استفاده هستند و به هیچ وجه امانت داده نمیشود.

-سرپرست هر گروه آموزشی میتواند با موافقت معاونت تحقیقات و فناوری تعدادی کتاب ً محدودی را جهت یک ترم تحصیلی جهت استفاده در گروه به امانت بگیرد و در انتهای ترم مجددا بعهده سرپرست گروه کتابها به کتابخانه عودت داده میشود. مسئولیت نگهداری این کتب مستقیماً است. همچنین در مراکز بیمارستانی سرپرستار هر بخش می تواند تعداد محدودی از کتابهای مربوط به پرستاری آن بخش را جهت استفاده همکاران به امانت بگیرد ومسئولیت نگهداری این کتب مستقیما" بعهده سر پرستار بخش می باشد.

-دانشجویان و کارکنان اداری حداکثر 9 جلد کتاب و استادان دانشگاه و کارشناسان حداکثر10 جلد کتاب میتوانند به امانت بگیرند.

-مدت امانت کتاب 25 روز است و پس از پایان یافتن آن عضو میتواند به بخش امانت مراجعه و تقاضای تمدید نماید. بخش امانت در قبول یا رد تقاضای تمدید مختار است.

-چنانچه امانت گیرنده کتاب تأخیر داشته باشد به ازاء هر روز تأخیر یک هفته از امانت گرفتن کتاب محروم خواهد شد. در صورت 5 بار تکرار کارت عضویت بمدت یکسال باطل خواهد شد.

-کتابخانه در هر زمان میتواند از امانت گیرنده تقاضای استرداد را بنماید و عضو مؤظف است کتاب خواسته شده را در اسرع وقت به کتابخانه باز گرداند.

-مراجعین به کتابخانه وسایل شخصی را میبایستی در قفسه وسایل شخصی در کتابخانه گذاشته و در این مورد هیچگونه مسئولیتی متوجه کتابداران نیست.

-هر عضو که کتابی را مفقود و یا صدمهای به آن وارد آورد مؤظف است که عین کتاب را فراهم نماید. کارکنان کتابخانه در حفظ و نگهداری مجموعه کتابخانه الزم است کمال همکاری و مراقبت را داشته باشد.

 تمدید کتاب:

امانت گیرندگان با توجه به تاریخ بازگشت، مؤظفند کتاب را در موعد مقرر، عودت یا تمدید نمایند و در صورت نیاز به تمدید مجدد، کتابدار بخش امانت پس از کنترل کتاب از حیث رزرو نبودن کتاب مورد نظر، مدت امانت را مطابق آئین نامه تمدید یا رزو مینماید و در صورت رزرو بودن، کتابدار به متقاضی رزرو، برگشت کتاب را اعالم مینماید. رزرو کتاب: در صورتی که تمامی نسخ یک کتاب امانت داده شده و مراجعه کننده دیگری مایل به استفاده از همین کتابها میباشد، کتابدار بخش می تواند ، کتاب مورد نظر را برای فرد مذکور رزرو نماید. مطالعه در محل: در صورتی که مراجعین بخش امانت مایل باشند کتاب را در سالن کتابخانه مطالعه نمایند، اطالعات کتابشناختی کتاب را به کتابدار میز امانت تحویل داده و کاربر مؤظف است کتاب را با ارائه کارت دانشجویی فقط در سالن کتابخانه مطالعه نماید. تسویه حساب با کتابخانه: کلیه کاربران در پایان دوره تحصیلی خود ملزم به تسویه حساب با کتابخانه می باشند. بدین منظور کاربر، برگه تسویه حساب را به بخش امانت تحویل داده و کارت عضویت او باطل شده و برگه تسویه حساب توسط مسئول بخش امضاء و مهر میشود. اگر کاربر، کتاب امانتی خود را عودت نداده و یا مفقود کند، مؤظف است آن کتاب را خریداری و جایگزین نماید و در صورت نایاب بودن کتاب، بنا بر نظر مسئول بخش امانت باید یکی از کتب مورد نیاز و پر کاربرد دانشجویان را خریداری کرده و به جای کتاب مفقودی به کتابخانه تحویل دهد. فقط در این صورت میتواند با پرداخت جریمه با کتابخانه تسویه حساب نماید.

تعداد کل منابع اطلاعاتی:

چاپی: کتب فارسی: 1188نسخه       کتب لاتین: 288نسخه

واحد IT:

بخش پایگاه عرضه اطالعات کتابخانه دانشکده به منظور انجام امور پژوهشی و تحقیقاتی جهت استفاده محققین، اساتید و دانشجویان دانشگاه تأسیس شد. با توجه به اهمیت اشاعه اطالعات در قرن حاضر، این بخش از مهمترین بخش های این کتابخانه محسوب میشود. امکانات این بخش شامل موارد زیر می باشد: الف( دسترسی به اینترنت: تنها برای جستجو در سایت های علمی مجاز است. ب( امکانات نرم افزاری: که شامل در اختیار داشتن یک سری سی دی های اطالعاتی مانند سی دی های آموزشی و تحقیقاتی و موارد دیگر است. ج( دسترسی به پایگاه های اطالعاتی Online موجود در Library Digital و همچنین پایگاه اطالعاتی Offline نمایه. تجهیزات: - کامپیوتر 10 دستگاه ـ پرینتر 2 دستگاه ساعت کار کتابخانه : شنبه تاچهارشنبه به صورت اداری سنقر- میدان سپاه دانشکده پرستاری سنقر تلفن تماس -08348436133