راهنمای استفاده کاربران ازکتابخانه :

تاریخچه کتابخانه :کتابخانه دانشکده پرستاری سنقر در سال 1394در محل دانشکده با تعداد اندکی کتاب فعالیت خود را آغاز نمود .

خط مشی :گردآوری ونگهداری وسازماندهی موادومنابع نوشتاری و غیر نوشتاری به منظور بهره گیری در امر آموزش وپژوهش.

آیین نامه:

1ـ گروههای زیر می توانند به عضویت کتابخانه درآیند:اعضای هئیت علمی شاغل،دانشجویان پزشکی،داروسازی وکارشناسی ارشد، کارکنان رسمی و قراردادی با ارائه معرفی نامه از معاونت آموزشی به همراه یک قطعه عکس و تکمیل فرم عضویت

2ـ استفاده کننده ازمجموعه کتابخانه درمحل کتابخانه: اعضای هئیت علمی شاغل، بازنشسته، محققان، دانشجویان وکارکنان کلیه دانشکده ها و مراکز وابسته به دانشگاه با ارائه مدرک شناسایی معتبر مجاز به استفاده از منابع کتابخانه درسالن مطالعه می باشند .

تعداد کل اعضای معتبر 97 نفر می باشد.که شامل اعضای هیات علمی کارکنان دانشجویان  پرستاری  می باشد.

3ـ تعداد و مدت امانت کتاب :هیئت علمی8جلد81روز، دانشجو6 جلد10روز، کارمند8جلد10روز *مدت امانت کتابهای پرمراجعه ویادرسی بنابه تشخیص مسئول بخش امانت وطبق خط مشی جاری کتابخانه ممکن است تقلیل یابد.

ساعات کار کتابخانه :شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8صبح لغایت 15تمدید و رزرو کتاب .

 از دیگرخدمات بخش امانت رزرو کتاب می باشد جریمه دیرکرددربازگشت کتاب وجبران خسارت وارده به کتاب:امانت گیرنده موظف است درتاریخ مقررکتاب رابه کتابخانه برگشت دهد. درصورت گمشدن کتاب،امانت گیرنده موظف است عین کتاب راخریداری وبه کتابخانه بازگرداندودرصورتی که امانت گیرنده به کتاب خسارت وارد نماید (پاره کردن جلد یا صفحات، علامت گذاری ولک کردن آنها )موظف است طبق نظرمسئول کتابخانه به جبران خسارت اقدام نماید.تسویه حساب :کلیه دانشجویان درتمام مقاطع  موظف اندپس ازفراغت ازتحصیل ویادرصورت انصراف ویامرخصی یاانتقالی برگه تسویه حساب از کتابخانه اخذ نمایندو دانشجویان دانشکده داروسازی می بایست یک نسخه چاپی به همراه (CDو در قالب WORD,PDF) از پایان نامه خود به کتابخانه تحویل نمایند..اعضای هئیت علمی وکارکنان درصورت قطع رابطه استخدامی(استعفا،انتقال،ماموریت علمی،بازنشستگی یامرخصی بیش از8ماه )موظف به اخذبرگه تسویه حساب ازکتابخانه میباشند.مقررات:ـمجلات،روزنامه ها ، کتابهای مرجع تنها در سالن کتابخانه قابل استفاده هستند و امانت داده نمی شوند.ـکتابخانه درهرزمان میتواندازامانت گیرنده تقاضای استردادبنمایدوعضوموظف است کتاب خواسته شده رادراسرع وقت به کتابخانه بازگرداند.ـدرقبال موادبه امانت گرفته شده فقط شخص امانت گیرنده در مقابل کتابخانه مسئول می باشد و در صورت بروز اشکال هیچگونه عذری پذیرفته نمی شود .ـاهداءکتابهای زائدوتکراری که موردنیازنیستندباتشخیص سرپرست کتابخانه وموافقت معاونت آموزشی انجام میگیرد.امانت بین کتابخانه ایامانت بین کتابخانه ای یکی از راههای توسعه خدمات کتابخانه به مراجعین می باشد. و وظیفه کتابخانه سفارش موادی است که به نحوی تهیه آن در کتابخانه مقدر نمی باشد و از سایر کتابخانه های وابسته به دانشگاه به مدت مشخص امانت گرفته می شود. 0

تماس با ما:سنقر میدان سپاه، دانشکده پرستاری سنقر واحدکتابخانه

تلفن : 08348436133