یختقویم آموزشی کارگاه های حوزه مدیریت اطلاع رسانی پزشکی، کتابخانه مرکزی سال 1399

تاریخ

ساعت

عنوان کارگاه

گروه هدف

مدرسین

وضعیت

فیلم آموزشی

99/2/21

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتی Ovid-Embase

دانشجویان اعضای هیأت علمی

خانم فریده تکلو- خانم حدیث رحیمی

برگزار شد

-

99/2/28

۱۲-۹

سامانه های نظام نوپا

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر فاطمه رجعتی

برگزار شد

فیلم آموزشی part1

فیلم آموزشی part2

99/3/18

۱۲-۹

کتابخانه دیجیتال حنان-Cochrane Library

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر رویا صفری- خانم الهام تندیشه

برگزار شد

فیلم آموزشی part1

فیلم آموزشی part2

فیلم آموزشی part3

99/3/24

۱۲-۱۰

پایگاه دارویی Reaxys

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر هادی ادیبی

برگزار شد

فیلم آموزشی

99/3/25

۱۲-۹

جستجوی پیشرفته منابع الکترونیکی

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم دکتر فاطمه رجعتی

برگزار شد

فیلم آموزشی

99/4/1

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتیProquest - science direct

John Wiley

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم فریده اکبرزاده - خانم حدیث رحیمی

برگزار شد

فیلم آموزشی

فیلم آموزشی

994/8

۱۲-۹

پایگاه اطلاعاتی استنادی

scopus - web of science

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر فرامرز قره‌گوزلو- خانم فریده تکلو

برگزار شد

فیلم آموزشیpart1

فیلم آموزشیpart2

99/4/9

۱۲-۹

چگونه یک مقاله مرور سیستماتیک را بخوانیم(جلسه اول)

Systematic ReviewsApplication & Importance

Interpretation of graphs and effect estimates in meta-analysis

اعضای هیأت علمی - دانشجویان-

کتابداران

دکتر پیام کبیری

دکتر فرید نجفی

برگزار شد

فیلم آموزشی part1


فیلم آموزشی part2

99/4/10

۱۲-۱۰

نکات کاربردی در انتشار مقالات علمی

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر سجاد جعفری

برگزار شد

فیلم آموزشی

99/4/17

۱۲-۹

چگونه یک مقاله مرور سیستماتیک را بخوانیم(جلسه دوم)

How+to+Find+Systematic+Reviews

Systematic+Reviews+-+Publication+Bias

Cochrane+Iran_meeting+13980418

---

Heterogeneity

Critical+appraisal

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

کتابداران

دکتر پیام کبیری

---

دکتر فرید نجفی

برگزار شد

فیلم آموزشی part1

فیلم آموزشی part2

---

فیلم آموزشی part1

فیلم آموزشی part2

99/4/22

۱۲-۱۰

پایگاه دارویی Reaxys

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر هادی ادیبی

برگزار شد

فیلم آموزشی

99/4/25

۱۲-۹

وبینار آموزشی Scopus

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

کتابداران

نماینده ناشر الزویر

برگزار شد

فیلم آموزشی part1

فیلم آموزشی part2

فیلم آموزشی part3

99/4/29

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتی بالینی up to date-clinicalkey

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم فریده تکلو

برگزار شد

فیلم آموزشی part1

فیلم آموزشی part2

99/5/4

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتیProquest - science direct

John Wiley

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم فریده اکبرزاده - خانم حدیث رحیمی

برگزار شد

فیلم آموزشی

99/5/5

۱۳-۱۱

وبینار آموزشیMendeley

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

کتابداران

نماینده ناشر الزویر

برگزار شد

فیلم آموزشی

99/5/11

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتی Ovid-Embase

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم الهام تندیشه-خانم حدیث رحیمی

برگزار شد

فیلم آموزشی

99/5/19

۱۲-۹

سامانه های نظام نوپا

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم دکتر فاطمه رجعتی

برگزار شد

فیلم آموزشی part1

فیلم آموزشی part2

99/5/25

۱۲-۱۰

پایگاه های اطلاعاتی فارسی منبع یاب

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم الهام تندیشه

برگزار شد

فیلم آموزشی

99/6/15

۱۲-۹

جستجوی پیشرفته در منابع الکترونیکی

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم دکتر فاطمه رجعتی

برگزار شد

فیلم آموزشی

99/6/24

۱۲-۱۴

کارگاه علم سنجی

اعضای هیأت علمی

آقای دکتر آرام رضایی

برگزار شد

فیلم آموزشیpart1

فیلم آموزشی part2

99/7/6

۱۲-۹

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر رویا صفری- خانم الهام تندیشه

برگزار شد

فیلم آموزشی part1

فیلم آموزشی part2

99/7/13

۱۲-۹

پایگاه اطلاعاتی استنادی Scopus-Web of Science

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر فرامرز قره‌گوزلو- خانم فریده اکبرزاده

برگزار شد

فیلم آموزشی part1

فیلم آموزشی part2

99/7/19

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتی بالینیup to date-clinicalkey

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم فریده تکلو- خانم فریده اکبرزاده

برگزار شد

فیلم آموزشی part1

فیلم آموزشی part2

99/7/27

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتیscience direct Proquest- John Wiley

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم فریده اکبرزاده - خانم حدیث رحیمی

برگزار شد

فیلم آموزشی 

فیلم آموزشی

99/8/11

۱۲-۱۰

پایگاه دارویی Reaxys

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر هادی ادیبی

برگزار شد

فیلم آموزشی

99/8/19

۱۴-۱۲

کارگاه علم سنجی

اعضای هیأت علمی

آقای دکتر آرام رضایی

برگزار شد

فیلم آموزشی

99/8/25

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتی Ovid-Embase

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم الهام تندیشه

برگزار شد

فیلم آموزشی

99/9/2

۱۲-۹

سامانه های نظام نوپا

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر فاطمه رجعتی

برگزار شد

فیلم آموزشی part1

فیلم آموزشی part2

99/9/16

۱۲-۹

جستجوی پیشرفته در منابع الکترونیکی

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر فاطمه رجعتی

برگزار شد

فیلم آموزشی part1

فیلم آموزشی part2

99/9/23

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتیScience Direct Proquest- John Wiley

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم فریده اکبرزاده - خانم حدیث رحیمی

برگزار شد

فیلم آموزشیpart1

فیلم آموزشی part2

99/10/7

۱۲-۹

کتابخانه دیجیتال حنان-Cochrane Library

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر رویا صفری - خانم الهام تندیشه

لغو برگزاری کارگاه

-

99/10/14

۱۲-۹

پایگاه اطلاعاتی استنادی Scopus-Web of Science

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر فرامرز قره‌گوزلو- خانم فریده اکبرزاده

برگزار شد

فیلم آموزشیpart1

فیلم آموزشی part2

99/10/21

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتی بالینی up to date-clinicalkey

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم فریده تکلو- خانم فریده اکبرزاده

برگزار شد

فیلم آموزشیpart1

فیلم آموزشی part2

99/11/5

۱۲-۹

جستجوی پیشرفته در منابع الکترونیکی

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر فاطمه رجعتی

برگزار شد

فیلم آموزشی

99/11/11

۱۲-۱۰

پایگاه دارویی Reaxys

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر هادی ادیبی

برگزار شد

فیلم آموزشی

99/11/13

۱۴-۱۲

کارگاه علم سنجی

(راهنمای ثبت نام در سامانه مشابهت یاب)

اعضای هیأت علمی

آقای دکتر آرام رضایی

برگزار شد

فیلم آموزشیpart1

فیلم آموزشی part2

فیلم آموزشی part3

99/11/26

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتی Ovid-Embase

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم الهام تندیشه- خانم حدیث رحیمی

برگزار شد

فیلم آموزشیpart1

فیلم آموزشی part2

99/12/3

۱۲-۹

سامانه های نظام نوپا

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر فاطمه رجعتی

برگزار شد


99/12/10

۱۲-۹

کتابخانه دیجیتال حنان-Pubmed

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر رویا صفری-
خانم الهام تندیشه

برگزار شد


شیوه شرکت درکارگاه مجازی

ثبت نام در کارگاه از طریق عضویت در سامانه پژوهان و داشتن پروفایل شخصی امکان پذیر است. نرم افزار Adobe connect را از پیوست برنامه کارگاه دانلود و بر روی سیستم خود نصب نمایید. از طریق آدرس http://vc.kums.ac.ir/workshopresearch لینک دسترسی به کلاس در زمان برگزاری فعال می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 38369852 تماس حاصل فرمایید.

  • قابل ذکر است محتواهای بارگذاری شده در تقویم آموزشی فقط با IP دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه قابل دانلود می‌باشد.

 

کارگاههای آموزشی برگزار شده واحد کتابخانه در سه ماهه چهارم 98

ردیف  عنوان کارگاه  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری  گروه هدف  مدرس  محتوای آموزشی  لیست
 1  آشنایی با واحد کتابخانه و جستجوی منابع  98/11/19  10-12  دانشجویان ورودی بهمن 98  خانم حشمتی  
it
 
 2  آشنایی با spss  98/11/26  12-14  کلیه دانشجویان  اعضای هیات علمی  
spss
 

 

 

کارگاههای آموزشی برگزار شده واحد کتابخانه در سه ماهه سوم 98

 

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری  

گروه هدف 

 مدرس

 محتوای آموزشی

 لیست

 1

 آشنایی با pubmed

 98/7/30

 10-12

 کلیه دانشجویان

 اعضای هیات علمی

 

pubmed

 

 2

 آشنایی با سامانه منبع یاب

 98/8/28

 10-12

 کلیه دانشجویان

 اعضای هیات علمی

 
سامانه_منبع_یاب_چیست
 

 

کارگاههای آموزشی برگزار شده واحد کتابخانه در سه ماهه دوم 98

 

 ردیف  عنوان کارگاه  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری  گروه هدف  مدرس  محتوای آموزشی  لیست
 1 آشنایی با کتابخانه و نحوه جستجوی منابع  98/6/30  11-13
دانشجویان جدیدالورود
خانم حشمتی 
it
 
 2  کارگاه آموزشی آشنایی با clinical key  98/6/31  11-13  دانشجویان جدیدالورود  اعضای هیات علمی    
2

 

کارگاههای آموزشی برگزار شده واحد کتابخانه در سه ماهه اول 98

 

ردیف  عنوان کارگاه  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری  گروه هدف  مدرس   محتوای آموزشی

 لیست 

شرکت کنندگان

آشنایی با کتابخانه و نحوه جستجوی منابع   97/12/18  9-11  دانشجویان ورودی97 خانم پریسا حشمتی 
درباره ما
 
کارگاه آموزشی آشنایی با clinical key   98/2/16 10-12   تمام دانشجویان اعضای هیات علمی 
clinical key
 
کارگاه آموزشی آشنایی با scopus  98/3/4  14-16   تمام دانشجویان اعضای هیات علمی 
scopus
 
 

 

تقویم آموزشی تقویم آموزشی نیمسال دوم 97/98
تقویم آموزشیتقویم آموزشی نیمسال اول 97/98