نام و نام خانوادگی: پریسا حشمتی

مدرک تحصیلی: لیسانس مامایی

سمت شغلی: کارشناس کتابخانه

شماره تماس: 48436133-083

آدرس ایمیل: p.heshmati1987@gmail.com