ساعت کار کتابخانه ، مخزن و بخش امانت روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 الی 16می باشد.