عملکرد واحدهای کتابخانه در سال 1398

عملکردواحدIT.ارتقاوتوسعه سخت افزاری ونرم افزاری سیستمهای کتابخانه.

پیکربندی وبروزرسانی پورتال کتابخانه.

عملکرد واحدامانت.1 تهیه لیست کتابهای موردنیازگروههای آموزشی دانشکده جهت خریدازنمایشگاه کتاب اردیبهشت و آبان ماه سال. وجین کتابهابصورت موردی

عملکرد واحدفهرستنویسی.1 ثبت کتابهای خریداری شده ازنمایشگاه سال.تصحیح رکوردهای تکراری کتابهای فارسی وانگلیسی