نام و نام خانوادگی: پریسا حشمتی

مدرک تحصیلی: لیسانس مامایی

شماره تماس: 48436133-083

آدرس ایمیل: p.heshmati1987@gmail.com